Subvencions de la Diputació de Barcelona per a projectes de cultura popular i tradicional 2015

| 0

Publicada la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona per a projectes de cultura popular i tradicional 2015 

Ja es poden trobar les “Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a la demarcació de Barcelona, per a l’any 2015” . L’import que es destinarà serà de 576.000 EUR.

L’objecte de les presents bases es regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència. Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes  de cultura popular i tradicional desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2015 i podran ser beneficiàries  les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre i de caràcter cultural que tinguin el domicili social a la demarcació de Barcelona, i que així consti en els seus estatuts. El termini de presentació de les instàncies començarà demà i finalitzarà  el 13 de febrer de 2015. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits es podrà trobar aquí. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a les bases  s’hauran de presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació  de Barcelona.