Subvencions de la Generalitat per a projectes de cultura popular i tradicional 2015

| 0

Plenari de Cultura.
Núm. 22. 9 de febrer de 2015

Publicada la convocatòria de les subvencions de la Generalitat per a projectes de cultura popular i tradicional 2015

El DOGC d’avui publica la convocatòria de les subvencions sobre cultura popular i tradicional, a les que es poden presentar ajuntaments i entitats, d’acord amb les corresponents bases que ja us vam enviar el passat 27 de gener. El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 23 de febrer de 2015.

DOGC núm. 6806 –09/02/2015

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

RESOLUCIÓ CLT/133/2015, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de 28 de gener de 2015 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2015

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6806/1404408.pdf

La Resolució obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2015 en les línies següents:

 1. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 2. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
 3. Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 4. Desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
 6. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.
 7. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.
 8. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a. Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord de 27 de novembre de 2014 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2777/2014, de 28 de novembre (DOGC núm. 6770, de 15.12.2014).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6770/1388451.pdf

b) Les bases específiques que consten a l’annex de l’Acord de 27 de novembre de 2014 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2989/2014, de 28 de novembre (DOGC núm. 6792, de 20.1.2015).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6792/1400712.pdf

c) La normativa general de subvencions.

La dotació màxima de la convocatòria és de 2.470.000,00 euros que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l’OSIC per a l’exercici 2015. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’algunes de les partides pressupostàries dins d’una línia de subvenció, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries de la mateixa línia de subvenció en funció de les sol·licituds admeses. La distribució per cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:

 1. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00
 2. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana. La dotació màxima de la convocatòria és de 700.000,00 euros,
 3. Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros
 4. Desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros,
 5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional. La dotació màxima de la convocatòria és de 350.000,00 euros
 6. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros,
 7. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre. La dotació màxima de la convocatòria és de 640.000,00 euros
 8. Activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. La dotació màxima de la convocatòria és de 130.000,00 euros

El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 23 de febrer de 2015.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a. En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b. En la resta dels casos, a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://gencat.cat/ovt)

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.