Subvencions de Benestar Social i Família per a entitats

| 0

L’Ordre aprova les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats que s’indiquen a continuació:

 • Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions.
 • Annex 2: Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

A Programes de prevenció i no-discriminació. Programes de promoció de la gent gran activa.

 • A.1 Programes de lluita contra la violència masclista i violència familiar.
 • A.2 Programes de promoció de la gent gran activa.
 • A.3 Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 • B.1 Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.
 • B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

 • C.1 Programes de suport a l’habitatge i d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.
 • C.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

D Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades.

 • D.1 Programes d’acollida – Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
 • D.2 Programes d’acollida – Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.
 • D.3 Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats – Programes de formació per a la inserció laboral i millora de la capacitat individual.
 • D.4 Programes d’integració – Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.
 • D.5 Programes d’integració – Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.
 • D.6 Programes d’integració – Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
 • D.7 Programes d’integració – Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori i la protecció internacional.

E Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut.

 • E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils.
 • E. 2 Suport a programes estables de les entitats juvenils.

F Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

 • F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.
 • F.2 Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat.
 • F.3 Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.
 • F.4 Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat.

G Programes de suport de serveis socials.

 • G.1 Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.
 • Annex 3: Subvencions a entitats per a serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.

 • H.1 Serveis d’atenció a les famílies.

I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents.

 • I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc.
 • I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert).
 • I.3. Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.
 • I.4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.
 • I.5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant.

J Programes de manteniment de serveis socials

 • J.1 Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

L’Ordre també deroga l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411105.pdf